Ana Sayfa
İLETİŞİM
ADRES
İZZET BAYSAL CADDESİ GÜRBÜZ APT. NO:76/4

TELEFON
0374 217 10 90

FAKS
0374 217 10 90
Duyurular - 4/C'lilerin Ek Ödemeden Yararlanması İçin Hazırlanan Dilekçe Örneği

 Türk Eğitim-Sen olarak yıllardır ezilen, hor görülen, en temel insan hakkından dahi mahrum bırakılan, ailelerinden koparılan, güvencesiz bir geleceğe mahkûm edilen sözleşmeli personelin sesini yetkililere duyurmaya çalışmaktayız. Yaptığımız eylemlerle, gerçekleştirdiğimiz mitinglerle, başlattığımız kampanyalar ve yürüttüğümüz hukuk mücadelesiyle, güvencesiz, güvensiz, örgütsüz, emek düşmanı, esnek ve sözleşmeli personel çalıştırılması uygulaması olan 4/C istihdamına karşı tek başımıza mücadele vermekteyiz. Ancak hükümet, bütün uyarılarımıza rağmen, insan onuruna yakışmayan, sosyal devlet ilkesine uymayan,  "kamu hizmeti" anlayışını zedeleyen, 4/C uygulamasını ısrarla sürdürmektedir. Özelleştirilerek faiz lobisine peşkeş çekilen kurumlarımızın kara bahtlı çalışanları, önce işlerinden olmuşlar, Sonra işsizlikle tehdit edilip, 4/C'li çalışmaya, açlığa, yoksulluğa,sefalete mahkûm edilmişlerdir.

20 Mart 2014 tarihinde yapılan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında Türkiye Kamu-Sen'in yoğun gayretleri sonucunda 4/C'li çalışanların kadroya alınması kararlaştırıldı. Bununla ilgili kanuni düzenlemenin 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra hazırlanacak ilk torba yasa teklifi içinde yer alacağı açıklandı. Ancak bu konuda henüz olumlu bir gelişme gerçekleşmedi.

Bugüne kadar ihmal edilen, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi aşamasında unutulan ama sabır ve sükûnet içinde durumlarının düzeltilmesini bekleyen 4/C'li çalışanlarımız, bugün büyük bir hayal kırıklığı içerisinde, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesini, tutanak altına alınan kadro haklarının iadesini beklemektedirler. Bu bakımdan insan haklarına ve sosyal devlet ilkesine aykırı şartlar altında kaderine terk edilen 4/C'li çalışanlarımızın kadroya geçirilmeleri asla popülist bir uygulama değil, verilen sözlerin yerine getirilmesi anlamı taşımaktadır.

4/C'li çalışanlarımızın kadroya geçirilmesi hukuki ve ekonomik bir düzenlemenin ötesinde, insani ve ahlaki bir zorunluluktur.

4/C'lilerin kadro sorunu yanında diğer önemli bir sorunları da diğer bütün memurlara verilen ek ödemeden yararlandırılmamaları sorunudur.

Aynı kurumda aynı görev, yetki ve sorumluluklara sahip olup 657 Sayılı Kanunun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında kamu görevlisi olarak görev yapanlar Ek Ödemeden yararlandırılırken 4/C'lilerin yararlandırılmaması Anayasada ifadesini bulan "Genel Eşitlik" ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.Bu konuda bireysel olarak açılan davalarda mahkemeler 4/C'lilerin lehinde karar vermektedir.

1-İstanbul 7. İdare Mahkemesi 2014/1351 Esas ve 2014/1893 Nolu 28.11.2014 tarihli Kararı'nda Milli Eğitim Bakanlığı Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde çalışan 4/C'li personele "kurum çalışanlarına 357 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek-9. Maddesi kapsamında ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken, bu yönde yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı"na karar vermiştir.

Yine aynı mahkeme: "hukuka aykırılığı yargı kararı ile saptanan işlemler nedeniyle ilgililerin yoksun kaldığı parasal hakların tazmini Anayasa'nın 125. Maddesi gereği olduğundan; idareye başvuruda bulunulan 27.06.2014 tarihinden itibaren yoksun kalınan ek ödemelerin aynı tarihten itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesi gerekmektedir" hükmüne varmıştır.

2-Şanlıurfa İdare Mahkemesi  2013/2927 esas ve 2014/357 sayılı kararında; " 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen davacının, kurum çalışanlarına 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek-9 .maddesi kapsamında ödenen ek ödemelerden yararlandırılması gerekirken bu yönde yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır." şeklinde karar vermiştir. Bu karar Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin 2014/1562 esas ve 2014/1490 sayılı kararı ile onanmıştır.

Hal böyle iken, gerek MEB, gerekse diğer bakanlık ve kurumlar kararlara rağmen bir düzenlemeye gitmeyip, 4/C Sözleşmeli Personeli'nin hak mağduriyetini sürdürmektedirler.

Bu sebeple binlerce 4/C'li Kamu Çalışanları mahkeme yoluyla da olsa bu hakkı almak istiyorlar. Bu yolla hem personelin uğraşı ve devletin yargı giderine verdiği ekstra giderin önüne geçilmesi için derhal yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Konu hakkında yapılacak işlemler ve hantal işleyiş göz önünde bulundurulunca düzenleme uzun zaman alacaktır.

Bu sebeple, ek ödeme almak isteyen üyemiz ve diğer 4/C Sözleşmeli Personel'ler sendikamızca hazırlanan dilekçeyi öncelikle bağlı bulundukları müdürlüğe vererek, ek ödeme hakkın kendilerine verilmesini talep edeceklerdir. Söz konusu işleyiş kişisel başvuru ile yapılacak olup, verilecek ret cevabı doğrultusunda ikinci aşama olarak bireysel dava açma yoluna gidilecektir.

4/C'lilere Ek Ödeme dilekçesi için tıklayınız.

İdari İşlemin İptali İçin Üst Makamlara Başvurma ve Dava Açma Süresi

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Üst makamlara başvurmayı tanımlayan 11. maddesindeki;

"1. İlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur.

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.

3. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş  sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş  süre de hesaba katılır."

Hükümleri gereği idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. 

Burada dikkat edilmesi gereken işlem dilekçenin görev yapılan kuruma verilmesi ve dilekçede, dilekçenin işlemi gerçekleştiren makama iletilmesi istenilmelidir. Direkt olarak üst makamlara dilekçe ile başvurulmamalıdır. Hiyerarşi takip edilmelidir.

İdari işlemin iptali için üst makamlara başvurma işlemi işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracaktır. İdarenin dilekçenize olumsuz (red) cevap vermesi halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılacaktır.  Bu durumda 60 günlük dava açma süresini aşmamaya ve dava dilekçesi hazırlıklarının yapılabilmesi için sendikaya zaman bırakmaya dikkat edilmelidir.

Kısacası size gelen cevap ( 60 gün içinde) ve başvuru dilekçeniz ve ekleri ile birlikte acilen sendika ile iletişime geçerek dava açılma işlemlerini başlatmanız gerekmektedir.

İdare size cevap vermeyebilir bu durumda dilekçenize 60 gün içinde cevap verilmezse İdari Makamların Sükûtu veya Zımni Ret İşlemi uygulanarak dava açılmalıdır.

İdari Makamların Sükûtu veya Zımni Ret İşlemi

Başvuruların başvuru tarihinden itibaren işlemeye başlayan 60 gün içinde cevap verilmemesi halinde zımnen reddedilmiş sayılacağı; zımni ret işleminin iptali istemiyle açılacak davaların da, bekleme süresi olan 60 günün bitiminden itibaren, idari mahkemesinde dava açma süresi olan 60 günlük süre içerisinde açılması hukuki gerekliliktir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

Zımni ret işlemi idareye dilekçenin verilmesinden sonra başlayıp 60. günü son bulur. Bu 60. günden sonraki 60 gün içinde idari davanın açılması gerekmektedir. İdarenin cevap vermesi beklenmemelidir.

 

4/C LİLERE `EK ÖDEME` İÇİN DANIŞTAY'A DAVA AÇTIK 

13.03.2015 tarihinde eklendi ve 806 kez okundu.
Türk Eğitim-Sen Bolu Şube Web Sitesi
İZZET BAYSAL CADDESİ GÜRBÜZ APT. NO:76/4
0374 217 10 90